Regulamin konkursu


REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

AllePiękne”


Ostrowiec Świętokrzyski, 1 września 2016


§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą “AllePiękne” (dalej: „Konkurs”) jest JP PROFI COSMETICS z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 30A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-151-26-14, REGON 292649754 zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu Instagram na stronie: https://www.instagram.com/allebeauty.pl (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”).

 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 4. Przedmiotowy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

 5. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


§2 Przedmiot i czas Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opublikowanie na swoim profilu w zakresie serwisu Instagram grafiki konkursowej opublikowanej na profilu Organizatora www.instagram.com/allebeauty.pl, oraz oznaczenie jej @allebeauty.pl.

 2. Drugim zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego stylizację paznokci oraz oznaczenie (otagowanie) go @allebeauty.pl #allebeauty i #allepiękne oraz opublikowanie go na profilu Uczestnika w zakresie serwisu Instagram.

 3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

 4. Konkurs rozpoczyna się 1.09.2016 roku o godzinie 8:00 i kończy się 30.09.2016 roku, o godz. 23:59.

 5. Opublikowanie fotografii w zakresie serwisu Instagram powinno nastąpić w okresie wskazanym w ust. 3.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Jury powołane przez Organizatora.

 7. Jury wyłoni w Konkursie jednego Zwycięzcę.

 8. Jury przy ocenianiu zdjęć będzie brać pod uwagę kreatywność i wyczucie estetyki.

 9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje od nich odwołanie). Jury w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczne.

 

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu społecznościowego Instagram, którzy:

a. Posiadają konto na portalu Instagram dostępne dla każdego użytkownika (ustawienia publiczne),

b. Obserwują jako „fani” oficjalny profil marki AlleBeauty istniejący pod adresem: www.instagram.com/allebeauty.pl,

c. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej reprezentować ich będzie rodzic lub opiekun.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty na zlecenie Organizatora i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 3. Przekazanie Zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§4 Przebieg Konkursu

 1. Spośród fotografii zostanie wybrane jedno najlepsze w ocenie Jury. Autor wyłonionej fotografii uzyskuje prawo do Nagrody stając się „Zwycięzcą”.

 2. Decyzja w przedmiocie wyboru Zwycięzcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmowana jest przez Jury.

 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu. O wygranej Zwycięzca zostanie poinformowany w zakresie profilu AlleBeauty w serwisie Instagram, dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/allebeauty.pl w prywatnej wiadomości.

 4. Uczestnik wskazany jako Zwycięzca Konkursu, powinien w ciągu 7 dni od chwili ogłoszenia wyników skontaktować się z Organizatorem w celu odbioru nagrody. Jeżeli Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w wyznaczonym terminie, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo wyłonić kolejnego laureata.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

 

§5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie są zestawy do pielęgnacji i stylizacji paznokci o wartości detalicznej 200 zł.

 2. Nagroda w Konkursie nie przekracza kwoty wymienionej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361) i jako taka nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w Art. 30, ust. 1, pkt 2 w/w Ustawy.

 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.

 4. Organizator przekaże Nagrody za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej (Poczta Polska lub InPost).

 

§6 Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Z chwilą przekazania nagrody na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator nabywa od Uczestników całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Fotografii, wraz z prawem wykorzystania utrwalonego na nich wizerunku Uczestnika.

 2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Fotografie wyłącznie własnego autorstwa.

 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.


§7 Polityka Prywatności

 1. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest JP PROFI COSMETICS z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 30A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni od zakończenia Konkursu pocztą elektroniczną, za pośrednictwem adresu: a.gula@promoveo.pl. Reklamacje wpływające po terminie określonym powyżej w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji, wskazanie jej przyczyn oraz określenie oczekiwanego sposobu jej załatwienia.

 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Jury.

 4. Decyzje Jury w przedmiocie reklamacji podejmowane są większością głosów w formie pisemnej uchwały i są ostateczne, przy czym Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania nieprawdziwych lub błędnych danych - w takiej sytuacji nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie firmy AlleBeauty oraz na stronie https://www.allebeauty.pl w zakładce “Konkursy”.

 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres: a.gula@promoveo.pl z informacją o takiej rezygnacji (z podaniem danych, które umożliwią jego identyfikację przez Organizatora). Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Jury powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Instagram ani firmę z nim związaną.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 9. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: a.gula@promoveo.pl.

 10. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.